Top

YMBA

Young Executive MBA Program

x

Young Executive MBA Program (YMBA)

  • พัฒนาวิสัยทัศน์และทักษะ สู่การเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารมืออาชีพ
  • เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากอาจารย์ผู้สอน และนักธุรกิจชั้นนำ
  • สร้างเครือข่ายเพื่อต่อยอดอนาคต กับเพื่อนร่วมชั้นและศิษย์เก่าจำนวนมาก
ภาพรวมเกี่ยวกับโครงการ

โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่หรือ YMBA เป็นโครงการที่เหมาะสำหรับผู้บริหารที่สนใจจะก้าวเป็นผู้บริหารระดับกลางหรือผู้บริหารระดับสูง ซึ่งต้องการทักษะทางด้านความเป็นผู้นำที่มีจริยธรรมและความรู้ความเข้าใจในด้านพฤติกรรมของการดำเนินงาน ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการร่วมสมัยและความสามารถในการวิเคราะห์ (ทักษะการวิเคราะห์) สามารถใช้ความรู้เพื่อนำเสนอแนวทางและกำหนดทิศทางด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กร

แนะนำโครงการ

แนะนำโครงการโดย
รศ.ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล
ผู้อำนวยการโครงการ Young Executive MBA

ศึกษาในเชิงวิเคราะห์การจัดการธุรกิจ โดยประยุกต์ทฤษฎี หลักการและการปฏิบัติการจัดการ Execution) จากบริษัทชั้นนำใน FORTUNE 500 ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติในบริบทของสังคมธุรกิจไทย และพร้อมก้าวสู่ธุรกิจในระดับโลก ให้ความสำคัญกับ เรื่องผู้นำ (leader) นวัตกรรม (Innovation) การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Leading Change) ที่ใช้แนวคิดการจัดการทั้งเก่าและใหม่ ในเชิงบูรณาการสู่ความร่วมสมัย

แนวคิดสำคัญในการจัดทำงบการเงิน การรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง ทั่วไป การวิเคราะห์งบการเงินขององค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการ ตัดสินใจทางธุรกิจ

ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค และมหภาค โดยให้สามารถนำทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคมา ช่วยในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อนำมาประกอบใช้กับทฤษฎี เศรษศาสตร์จุลภาคในการตัดสินใจ และการวางแผนธุรกิจรวมทั้งศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง จากกรณีศึกษาต่างๆทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ

วิธีการสถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ แนวความคิด และการใช้แบบจำลองทางสถิติและคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ หัวข้อที่ศึกษารวมถึงการจัดข้อมูลเชิงปริมาณ การแจกแจงความถี่ ความน่าจะเป็น การกระจายของการสุ่มตัวอย่าง ช่วงความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ตัวแบบถดถอยแบบพื้นฐานและแบบหลายตัวแปร การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา ตัวแบบเชิงเส้น การจำลองสถานการณ์ การวิเคราะห์การตัดสินใจ และหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

วิชานี้ศึกษาพื้นฐานและประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ให้ในการวางแผนกลยุทธ์และการพบริหารการพัฒนา ระบบสารสนเทศและการนำเอาระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มผลิตผลและประสิทธิภาพของ องค์การ

ในบรรดาทรัพยากรที่องค์กรมีอยู่ ทรัพยากรมนุษย์ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยนำ ความสำเร็จที่ยากในการได้มาและเก็บรักษาให้คงอยู่ ประกอบกับการที่องค์กรต่างต้องเผชิญ กระแสการเปลี่ยนแปลงและภาวะการณ์ที่ท้าทายที่นับวันจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งทำให้ ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทวีความสำคัญมากขึ้นเท่านั้น สาระหลักของวิชาจึงเน้นการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีฐานความคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ในองค์กรที่ได้รับการยอมรับให้เป็นศาสตร์สากลที่บูรณาการองค์ความด้านพฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ และการจัดการเชิงธุรกิจ และ นอกจากความรู้ที่แน่นหนักในหลักการแล้ว ผู้เรียนยังจะได้รับรู้ประสบการณ์แนวปฏิบัติจริงที่คัด สรรมาจากองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและสามารถยกระดับสู่การเป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพชีวิต และความพึงพอใจในการทำงานควบคู่ไปกับการมีความสามารถในการสร้างผลิตภาพและผลกำไรให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

ปรัชญา และแนวความคิดทางด้านการตลาด การวางแผนการตลาด การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการเติบโตของธุรกิจ การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด ประเมินความน่าสนใจของตลาด การกำหนดโปรแกรมการตลาด และการควบคุมการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ การคำนวณต้นทุนของสินค้าและบริการ บทบาทของต้นทุนต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ต้นทุน ความสัมพันธ์ของต้นทุนปริมาณและกำไร การวางแผนและควบคุม ระบบงบประมาณ การวัดผลและการประเมินผลการดำเนินงาน การบัญชีตามความรับผิดชอบ การบริหารโดยใช้หลักดุลยภาพ การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

การพัฒนากรอบแนวความคิดในการวิเคราะห์และการบริหารการเงิน การบริหารเงินทุน และทรัพย์สินระยะยาวของบริษัท การจัดหาเงินทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โครงสร้างเงินทุน รวมถึงนโยบายการปันผลและต้นทุนของเงินทุน

หลักการพื้นฐาน แนวคิด เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ วิเคราะห์ และการปรับปรุงขีดความสามารถในการปฏิบัติการขององค์กรที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมและธุรกิจ การวิเคราะห์และการปรับปรุงกระบวนการทางด้าน การปฏิบัติการขององค์กรเพื่อเพิ่มผลิตภาพ คุณภาพ และคุณค่าให้กับลูกค้า

ศึกษาปัจจัยที่กำหนดขีดความสามารถในการแข่งขันจากระดับองค์กร กลุ่มอุตสาหกรรม และ ประเทศ ความสามารถในการแข่งขันนี้เป็นการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร กลุ่มอุตสาหกรรม และประเทศเพื่อนำไปสู่ความมั่งคั่ง โดยศึกษาวิเคราะห์จากกรณีศึกษาต่างๆ

การประเมินสภาวการณ์ที่เอื้ออำนวยต่อการขยายตัวของธุรกิจ ปัจจัยสนับสนุนและข้อ จำกัดภายนอกและภายใน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโอกาสและการวิเคราะห์ความเสี่ยง การวางแผนโครงการเพื่อการดำเนินการและการควบคุมการปฏิบัติการ ตลอดจนการประเมินผลโครงการในขั้นต่างๆ

หัวข้อและกรณีศึกษาต่างๆทางการตลาด เช่น การวิจัยตลาด การตลาดสำหรับอุตสาหกรรม พฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดระหว่างประเทศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การสื่อสารการตลาด การตลาดบริการ ฯลฯ

ชนิดของหลักทรัพย์การเงิน แหล่งและชนิดของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์วิธีการและ หลักการต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุน หลักการและการปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งการจัดการการลงทุนของบุคคล และการจัดการการ ลงทุนของสถาบัน

วิชารวบยอดของสาขาบริหารธุรกิจ การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง เน้นกระบวนการจัดการกลยุทธ์ โดยเริ่มจากการวางกลยุทธ์ในระดับองค์การ ในระดับธุรกิจ และระดับฝ่าย การนำไปประยุกต์ได้แก่ การออกแบบองค์การ ระบบการควบคุม และการบริหารทรัพยากรต่าง ๆ บุพวิชา : บธ 6100 บธ 6200 บธ 6300 บธ 6400 และ บธ 6500

การศึกษาในหัวข้อพิเศษและทันสมัยทางธุรกิจ ซึ่งคณะจะกำหนดให้เรียนตามความเหมาะสม โดยหัวข้อเรื่องจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษา บุพวิชา: ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของผู้สอน

วิชาการค้นคว้าอิสระ การวิเคราะห์เพื่อทราบอาการ และสาเหตุของปัญหาทางธุรกิจ เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ การตรวจสอบทางธุรกิจ และการวางแผนธุรกิจโดยบูรณาการหน้าที่ทางธุรกิจต่าง ๆ บุพวิชา : บธ 6100 บธ 6200 บธ 6300 บธ 6400 และ บธ 6500 สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรแผน ข

ค่าธรรมเนียม

ตารางการรับสมัคร
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษา 2563

รายการ Y-MBA 50
ครั้งที่ 1

Y-MBA 50
ครั้งที่ 2

(ขยายเวลารับสมัคร)

1. สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต

บัดนี้ - 20 มี.ค. 63

บัดนี้ - 26 มิ.ย. 63

    สมัครด้วยตนเอง

บัดนี้ - 27 มี.ค. 63

(เว้นวันหยุดราชการ)

เวลา 08.30-12.00 น.

และ 13.00-16.00 น.

และ

27 มี.ค. 63

เวลา 09.00-16.00 น.

บัดนี้ - 26 มิ.ย. 63

(เว้นวันหยุดราชการ)

เวลา 08.30-12.00 น.

และ 13.00 - 16.30 น.

 

2. ประกาศสถานที่สอบสัมภาษณ์

8 เม.ย. 63

3 ก.ค. 63

3. สอบสัมภาษณ์

22-23 เม.ย. 63

9-10 ก.ค. 63 

4. ประกาศผลคัดเลือก

7 พ.ค. 63

22 ก.ค. 63

5. รับเอกสารขึ้นและลงทะเบียน

20-22 พ.ค. 63

เวลา 9.00-12.00 น.,

เวลา 13.00-19.30 น.

และ

23 พ.ค. 63

เวลา 9.00-16.00 น.

29-31 ก.ค. 63

เวลา 9.00-12.00 น.,

เวลา 13.00-19.30 น.

และ

1 ส.ค. 63

เวลา 9.00-16.00 น.

6. ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน

19-24 พ.ค. 63

29 ก.ค. - 2 ส.ค. 63

7. Intensive Business Course

ก.ค. 63

ส.ค. 63

8. เปิดภาคเรียน

10 ส.ค. 63

10 ส.ค. 63

9. จำนวนหน่วยกิต

48 หน่วยกิต

48 หน่วยกิต

10. ค่าใช้จ่ายรวม (ประมาณ)

407,300 บาท

407,300 บาท

ประกาศรับสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม  

 
 
ที่อยู่ : ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร
เลขที่ 118 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 
ติดต่อเจ้าหน้าที่ :
คุณพรทิพย์ : 02 - 727 - 3935
 
โทร : 02 - 727 - 3931 - 49
แฟกซ์ : 02 - 374 - 3282, 02 - 375 - 3924
 
อีเมล : porntip.t@nida.ac.th
 
เว็บไซต์ : mba.nida.ac.th

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดูทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด