Top

แสดงความยินดีแด่ "ผศ.ดร.พราวพรรณ ธารสิทธิ์พงษ์" ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ขอแสดงความยินดีแด่ "ผศ.ดร.พราวพรรณ ธารสิทธิ์พงษ์"

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ