Top

AMBA

Accelerated MBA

x

Accelerated MBA

  • เรียน Coursework 1 ปี
  • ศึกษาดูงานต่างประเทศ
  • ตัวเลือกเพิ่มเติม: โครงการแลกเปลี่ยน โครงการฝึกงาน และโครงการ Double Degree
ภาพรวมเกี่ยวกับโครงการ

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้านคุณภาพการศึกษา โดยได้รับการรับรองจาก AACSB  มีเพียง
ร้อยละ 5 ของสถาบันการศึกษาทั่วโลกที่ได้รับการรับรองนี้ ซึ่งบริษัทต่างๆ มองว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่สำคัญในด้านคุณภาพ

 

* การเรียนการสอนใช้ภาษาอังกฤษ

แนะนำโครงการ

แนะนำโครงการโดย
นักศึกษาปัจจุบัน
Accelerated MBA (หลักสูตรนานาชาติ) 

เสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

The study of microeconomics and macroeconomic theories for the purposes of applying the theories for decision making and business planning. Analyzing economic cases from Thailand and other countries by studying the relationships of leading economic indicators.

The study of statistical theory and quantitative analysis for use in business decision-making: topics include the measurement of numerical data, frequency distributionprobability, sampling distributions, confidence intervals, hypothesis testing, ANOVA, correlation, simple and multiple regression models, time series analysis, linear programming, decision analysis, and selective topics in quantitative business analysis.

ศึกษาในเชิงวิเคราะห์การจัดการธุรกิจ โดยประยุกต์ทฤษฎี หลักการและการปฏิบัติการจัดการ Execution) จากบริษัทชั้นนำใน FORTUNE 500 ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติในบริบทของสังคมธุรกิจไทย และพร้อมก้าวสู่ธุรกิจในระดับโลก ให้ความสำคัญกับ เรื่องผู้นำ (leader) นวัตกรรม (Innovation) การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Leading Change) ที่ใช้แนวคิดการจัดการทั้งเก่าและใหม่ ในเชิงบูรณาการสู่ความร่วมสมัย

วิชานี้ศึกษาพื้นฐานและประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ให้ในการวางแผนกลยุทธ์และการพบริหารการพัฒนา ระบบสารสนเทศและการนำเอาระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มผลิตผลและประสิทธิภาพของ องค์การ

ในบรรดาทรัพยากรที่องค์กรมีอยู่ ทรัพยากรมนุษย์ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยนำความสำเร็จที่ยากในการได้มาและเก็บรักษาให้คงอยู่ ประกอบกับการที่องค์กรต่างต้องเผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงและภาวะการณ์ที่ท้าทายที่นับวันจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งทำให้ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทวีความสำคัญมากขึ้นเท่านั้น สาระหลักของวิชาจึงเน้นการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีฐานความคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ในองค์กรที่ได้รับการยอมรับให้เป็นศาสตร์สากลที่บูรณาการองค์ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ และการจัดการเชิงธุรกิจ และนอกจากความรู้ที่แน่นหนักในหลักการแล้ว ผู้เรียนยังจะได้รับรู้ประสบการณ์แนวปฏิบัติจริงที่คัด สรรมาจากองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและสามารถยกระดับสู่การเป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจในการทำงานควบคู่ไปกับการมีความสามารถในการสร้างผลิตภาพและผลกำไรให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

ปรัชญา และแนวความคิดทางด้านการตลาด การวางแผนการตลาด การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการเติบโตของธุรกิจ การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด ประเมินความน่าสนใจของตลาด การกำหนดโปรแกรมการตลาด และการควบคุมการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ การคำนวณต้นทุนของสินค้าและบริการ บทบาทของต้นทุนต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ต้นทุน ความสัมพันธ์ของต้นทุนปริมาณและกำไร การวางแผนและควบคุม ระบบงบประมาณ การวัดผลและการประเมินผลการดำเนินงาน การบัญชีตามความรับผิดชอบ การบริหารโดยใช้หลักดุลยภาพ การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

การพัฒนากรอบแนวความคิดในการวิเคราะห์และการบริหารการเงิน การบริหารเงินทุน และทรัพย์สินระยะยาวของบริษัท การจัดหาเงินทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โครงสร้างเงินทุน รวมถึงนโยบายการปันผลและต้นทุนของเงินทุน

หลักการพื้นฐาน แนวคิด เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ วิเคราะห์ และการปรับปรุงขีดความสามารถในการปฏิบัติการขององค์กรที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมและธุรกิจ การวิเคราะห์และการปรับปรุงกระบวนการทางด้าน การปฏิบัติการขององค์กรเพื่อเพิ่มผลิตภาพ คุณภาพ และคุณค่าให้กับลูกค้า

The course covers types of securities, sources and types of information used in investment analysis, methods and principles of investment decisions, and basic principles and methods of securities and portfolio management for personal and institutional investment. Prerequisite: AB 6400

วิชารวบยอดของสาขาบริหารธุรกิจ การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง เน้นกระบวนการจัดการกลยุทธ์ โดยเริ่มจากการวางกลยุทธ์ในระดับองค์การ ในระดับธุรกิจ และระดับฝ่าย การนำไปประยุกต์ได้แก่ การออกแบบองค์การ ระบบการควบคุม และการบริหารทรัพยากรต่าง ๆ บุพวิชา : บธ 6100 บธ 6200 บธ 6300 บธ 6400 และ บธ 6500

Special and contemporary topics in business determined and announced by the School before the begging of each semester. Prerequisite: At the instructor’s discretion

Special and contemporary topics in business determined and announced by the School before the begging of each semester. Prerequisite: At the instructor’s discretion

วิชาการค้นคว้าอิสระ การวิเคราะห์เพื่อทราบอาการ และสาเหตุของปัญหาทางธุรกิจ เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ การตรวจสอบทางธุรกิจ และการวางแผนธุรกิจโดยบูรณาการหน้าที่ทางธุรกิจต่าง ๆ บุพวิชา : บธ 6100 บธ 6200 บธ 6300 บธ 6400 และ บธ 6500 สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรแผน ข

กำหนดการรับสมัคร 1/2563
1. ระยะเวลารับสมัคร ดาวน์โหลด รอบ 1 รอบ 2
    สมัครออนไลน์ บัดนี้ - 3 เม.ย. 2563 27 เม.ย.  –  19 มิ.ย. 2563
    สมัครด้วยตนเอง บัดนี้ - 10 เม.ย. 2563 27 เม.ย.  –  26 มิ.ย. 2563
2. ประกาศการสอบสัมภาษณ์ 24 เม.ย. 2563

3 ก.ค. 2563

3. วันสอบสัมภาษณ์ 30 เม.ย. 2563 9 ก.ค. 2563
4. ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 15 พ.ค. 2563 17 ก.ค. 2563
5. รับเอกสารลงทะเบียน 18 - 21 พ.ค. 2563 20 - 23 ก.ค. 2563
6 ลงทะเบียนนักศึกษา 18 - 22 พ.ค. 2563 20 - 24 ก.ค. 2563
7. วันเปิดภาคเรียน 3 ส.ค. 2563 3 ส.ค. 2563
8. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ประมาณ) 229,000 บาท 229,000 บาท

รายละเอียด

ประกาศรับสมัคร

   
 
ที่อยู่ : ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร เลขที่ 118 
ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 
ติดต่อเจ้าหน้าที่ : 
คุณสุโศภิษฐ์ : 02 - 727 - 3938
 
โทร : 02 - 727 - 3931 - 49 
แฟกซ์ : 02 - 374 - 3282, 02 - 375 - 3924
 
อีเมล : susopit.p@gmail.com
 
เว็บไซต์ : Accelerated MBA
 
 
Facebook : AmbaNida

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดูทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด