Top

กลุ่มงานการศึกษา

นางสาวสมศรี ผลพานิชเจริญ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการศึกษา
อีเมล์ : somsri.p@nida.ac.th
โทรศัพท์ : 02-727-3934
นางสาวสมศรี
นางสาวอินทิรา เจษฏาพิทักษ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล์ : ijedsadapitak@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-727-3937
นางสาวอินทิรา
นางสุโศภิษฐ์ พรพันธ์วัชรเดช
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล์ : susopit.p@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-727-3938
นางสุโศภิษฐ์
นางสาวพรทิพย์ ตั้งสันติถาวร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล์ : porntip.t@nida.ac.th
โทรศัพท์ : 02-727-3935
นางสาวพรทิพย์
นางสาววัลญา สมวัฒน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล์ : wanlaya_off@hotmail.com
โทรศัพท์ : 02-727-3933
นางสาววัลญา
นายณัฐภัทร ดีทองอ่อน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล์ : natthaphat.d@nida.ac.th
โทรศัพท์ : 0-2727-3939
นายณัฐภัทร
นางสาวรัชรีย์ มั่นคง
นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ : ratcha.m@nida.ac.th
โทรศัพท์ : 02-727-3926
นางสาวรัชรีย์
นางสาวธรณ์ธันย์ คะริบรัมย์
นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ : thonthun.kar@nida.ac.th
โทรศัพท์ : 02-727-3936
นางสาวธรณ์ธันย์