Top

(Young MBA) ประกาศ รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (Young MBA) คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563