Top

โครงการ

03

มีนาคม

โครงการอบรมหลักสูตร IA Process 4.0 & Workshop

อ่านเพิ่มเติม

07

มีนาคม

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนานักการตลาดยุคใหม่” (50 ชั่วโมง)

อ่านเพิ่มเติม

09

พฤษภาคม

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่” (126 ชั่วโมง) รุ่นที่ 14

อ่านเพิ่มเติม

14

กรกฎาคม

CIA Coaching: CIA Insight and Workshop

อ่านเพิ่มเติม