Top

โครงการ

28

มิถุนายน

การพัฒนานวัตกรรมด้วย Design Thinking รุ่นที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

06

กรกฎาคม

การบริหารโครงการนวัตกรรมแบบ Agile และ SCRUM (เพื่อการสอบ PMI-ACP และ PSM) และการพัฒนานวัตกรรมด้วย Design Thinking รุ่นที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

24

กรกฎาคม

โครงการอบรมหลักสูตร เพิ่มศักยภาพของนักบัญชีเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

07

กรกฎาคม

โครงการอบรมหลักสูตร IA Process 4.0 & Workshop

อ่านเพิ่มเติม