Top

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ผลการทดสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินองค์กร การลงทุนและการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2562