Top

เปรียบเทียบหลักสูตร

Filter
ประเภทหลักสูตร
วันเวลาเรียน
ประสบการณ์การทำงาน
(จำนวนปี)
อายุ (ปี)
ผลลัพธ์การค้นหา
ชื่อหลักสูตร
ประเภทหลักสูตร
วันเวลาเรียน
ประสบการณ์การทำงาน
(จำนวนปี)
อายุ
(ปี)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินองค์กร การลงทุนและการบริหารความเสี่ยง ภาษาไทย เสาร์ - อาทิตย์ 1 ปี - 291,400 บาท
Regular MBA ภาษาไทย จันทร์ - ศุกร์
(ภาคปกติ)
- - 140,000 บาท
English MBA ภาษาอังกฤษ จันทร์ - ศุกร์
(ภาคปกติ)
- - 140,000 บาท
Flexible MBA Program ภาษาไทย เสาร์ - อาทิตย์ 1 ปี - 299,000 บาท
Professional MBA ภาษาไทย เสาร์ - อาทิตย์ 1 ปี - 299,000 บาท
Young Executive MBA Program (YMBA) ภาษาไทย จันทร์ - ศุกร์
(ภาคค่ำ)
3 ปี ต่ำกว่า 35 ปี 407,300 บาท
Executive MBA Program (EMBA) ภาษาไทย จันทร์ - ศุกร์
(ภาคค่ำ)
8 ปี อายุ 30 ปีขึ้นไป 510,000 บาท
Accelerated MBA ภาษาอังกฤษ จันทร์ - ศุกร์
(ภาคปกติ)
- - 229,000 บาท
International MBA (Weekend Program) ภาษาอังกฤษ เสาร์ - อาทิตย์ - - 415,200 บาท
M.Sc. in Financial Investment and Risk Management (FIRM) ภาษาอังกฤษ เสาร์ - อาทิตย์ - - 440,000 บาท
Ph.D. in Business Administration ภาษาอังกฤษ จันทร์ - ศุกร์
(ภาคปกติ)
- - 800,000 บาท