Top

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตร RMBA ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขัน Fintech University Investment Challenge ครั้งที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตร RMBA
นายกฤติน พิสิฐวรกุล 
นางสาวภารวี อนันตลาโภชัย 
นายภูผา ก๋งอุบล 
ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขัน 
Fintech University Investment Challenge ครั้งที่ 1 
ประเภท The Favorite Judge Award ทำผลงานอยู่ในเกณฑ์ดีในหลายๆ ด้าน 
ภายใต้ชื่อทีม Risk Free จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์