Top

(CFIRM) ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินองค์กร การลงทุนและการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563