Top

[YMBA] ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง วัน / เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ของผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561


Document download